messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
thumb_up กระดานสนทนา
public ถาม - ตอบ (Q&A)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
camera_alt ภาพกิจกรรม
จัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีการบริการ อุดฟัน ขูดหินปูน และตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ของผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวตำบลศรีโคตรที่มีความเสี่ยงสูง...
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ผลงานการศึกษาปฐมวัย
นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการอำเภออารยเกษตร รอบ ๖ เดือน
วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นายทินกร พุทธลา นายกอบต.ศรีโคตร ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารขยะตำบลศรีโคตร เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับกองทุนธนาคารขยะตำบลศรีโคตร...
นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะเข้าร่วมโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนว แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
ได้ออกประชุมประฃาคมเพื่อรับฟังความคิดห็นจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในการจัดตั้งและขับเคลื่อนกองทุนธนาคารขยะ ตำบลศรีโคตร
ร่วมประชุมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร(สปสช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์(ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O15)
ประกาศต่าง ๆ กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทินกร พุทธลา
นายก อบต.ศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 081-0559968
นายทินกร พุทธลา
นายก อบต.ศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 081-0559968
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O34)
folder รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O35)
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติ sitemap
วันนี้ 26
เดือนนี้1,572
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)47,457
ทั้งหมด 174,891


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
13/05/2567
13/05/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
13/05/2567
13/05/2567
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
09/05/2567
09/05/2567
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยประถม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
09/05/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ