องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
camera_alt ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตำบลศรีโคตร (ก.ต.) ณ ศูนย์ประสานงานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีโคตร
ลงพื้นที่ในการสำรวจความต้องการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดที่อยู่อาศัย
ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ราย คือ นายเทียร โบราณประสิทธิ์ บ้านเลขที่ 28 บ้านค้อ หมู่ที่ 2 เป็นเงินจำนวน 4,800 บาท ณ .ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดงานโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ บริเวณวัดป่าบ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีโคตร
ประชุมการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภ้ยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2567
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O15)

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทินกร พุทธลา
นายก อบต.ศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 081-0559968
นายทินกร พุทธลา
นายก อบต.ศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 081-0559968
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O34)
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O35)
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติ sitemap
วันนี้ 95
เดือนนี้6,116
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)32,889
ทั้งหมด 103,104


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ