messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สำนักปลัด
นายวีระศักดิ์ จันทร์เพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 080-3274296
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
น.ส.รุ่งณภา เกษตรสินธุ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรติดต่อ : 098-5852831
นายบุรินทร์ ดวงวิไล
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรติดต่อ : 087-2229257
นายเทพพิทักษ์ วงศ์เสน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ : 098-2198915
นายภัทรพงศ์ สุวรรณแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ : 065-0858364
นายอรรคเดช เจริญธนิตกุล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ : 088-7400098
นางวิไลพร นามโคตร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เบอร์โทรติดต่อ : 090-2581253
น.ส.เจนจิรา พรพล
ผช.จพง.ธุรการ
เบอร์โทรติดต่อ : 080-6021268
นายเอนก เขื่อนเพชร
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทรติดต่อ : 065-9649762
นายสมจิตร อุ่นสนธิ์
นักการภารโรง
เบอร์โทรติดต่อ : 080-9030731
นายวิชาญ จึงประดิษฐ์ภัณฑ์
เวรยาม
เบอร์โทรติดต่อ : 099-3353736
นายสง่า มูลจันทร์
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
เบอร์โทรติดต่อ : 087-9449066
นางสาวพัสดา นิลทิถิน
แม่บ้าน
เบอร์โทรติดต่อ : 093-4947595