องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองการศึกษา
นางสาวรภัสสรณ์ ประทุมมัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ : 065-0950588
นางกาญจนา ศรีเวียง
นักสันทนาการ ชำนาญการ
น.ส.ตติยากร มาหาร
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางพวงเพชร ชุมสิงห์
ครู คศ.2
นางคำผา เปไธสง
ครู คศ.2
นางศุภาภรณ์ พลภูเมือง
ครู คศ.2
นางกัลยาณี ศรีชื่น
ครู คศ.1
นางวนิดา หารชนะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนัญธกานต์ อุดม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางพัชราภรณ์ วิเลศ
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.นิ่มนวน เจริญผิว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางมณีรัตน์ เพีชรชนะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์หอม เทียมวิสัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส. เกศินี ปักเคระเต
ช่วยงานธุรการ
เบอร์โทรติดต่อ : 081-7496912