ผลสำรวจความพึงพอใจ  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 69 คน )
เพศ
ชาย
54.55%
หญิง
45.45%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
27.52%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
25.69%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
23.85%
อื่นๆ
22.94%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
21.05%
พอใจมาก
18.95%
ปานกลาง
21.05%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
18.95%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
20.41%
พอใจมาก
19.39%
ปานกลาง
20.41%
พอใจน้อย
21.43%
พอใจน้อยที่สุด
18.37%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
24.24%
พอใจมาก
22.22%
ปานกลาง
18.18%
พอใจน้อย
17.17%
พอใจน้อยที่สุด
18.18%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
21.98%
พอใจมาก
20.88%
ปานกลาง
21.98%
พอใจน้อย
16.48%
พอใจน้อยที่สุด
18.68%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
24.39%
พอใจมาก
17.07%
ปานกลาง
19.51%
พอใจน้อย
19.51%
พอใจน้อยที่สุด
19.51%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
21.43%
พอใจมาก
21.43%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
17.14%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
18.33%
ปานกลาง
21.67%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
18.33%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
21.43%
พอใจมาก
22.86%
ปานกลาง
18.57%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
17.14%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
21.92%
พอใจมาก
20.55%
ปานกลาง
20.55%
พอใจน้อย
16.44%
พอใจน้อยที่สุด
20.55%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
22.06%
พอใจมาก
19.12%
ปานกลาง
19.12%
พอใจน้อย
22.06%
พอใจน้อยที่สุด
17.65%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
25.40%
พอใจมาก
15.87%
ปานกลาง
17.46%
พอใจน้อย
19.05%
พอใจน้อยที่สุด
22.22%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
29.31%
พอใจมาก
20.69%
ปานกลาง
15.52%
พอใจน้อย
17.24%
พอใจน้อยที่สุด
17.24%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
22.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
18.00%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
24.00%
พอใจมาก
22.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
16.00%
พอใจน้อยที่สุด
18.00%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
21.05%
พอใจมาก
24.56%
ปานกลาง
17.54%
พอใจน้อย
19.30%
พอใจน้อยที่สุด
17.54%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
26.00%
พอใจมาก
18.00%
ปานกลาง
18.00%
พอใจน้อย
18.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
ข้อเสนอแนะ
ดีมากครับ ดีมากครับ บริการดีมากครับ บริการดีมากครับ