องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตตำบลศรีโคตร เพื่อสำรวจความต้องการสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิต (19 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร มอบหมายให้ นายสมเด็จ เพชรวิสัย รองนายก อบต. /นางดอกไม้ เกศศรีพงษ์ศา รองนายก อบต. /นางโสภาวดี อนันตัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นางสาวฐานมาศ ใจลาด นักพัฒนาชุมชน /นางกัลยาณี จูศรี ช่วยประชาสัมพันธ์ และนางสาวพรธิดา โคตรเวียง ช่วยธุรการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด /โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีโคตร ร่วมลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตตำบลศรีโคตร เพื่อสำรวจความต้องการสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิต
ผู้โพส : admin